Dokumentacja Hot Monitoring API 1.0

Hot Monitoring API umożliwia pobieranie historycznych danych monitoringowych z serwisu hotmnt.pl.

Podstawowe informacje

Komunikacja z API odbywa się po protokole https poprzez wysłanie zapytania typu POST, lub PATCH z wymaganymi przez daną metodę parametrami. Każdy użytkownik posiada login i klucz API.
Autoryzacja - basicAuth: przy każdym zapytaniju musisz wysłać nagłówek: zawierający login i klucz użytkownika.

base64(${login}:${apiKey})

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Klucz może zostać wygenerowany w Panelu Użytkownika na stronie Ustawienia -> Moje Konto / Klucz API . Klucz jest przypisany do konkretnego użytkownika i nie powinien być udostępniany osobom niepowołanym.

Odpowiedź API zakodowana jest w formacie JSON. Odpowiedź zawsze zawiera informacje o statusie odpowiedzi ResponseCode i treści błędu lub OK w ResponseText. W data zawarte są wszelkie dane zwracane przez wywołaną metodę.

Wszelkie daty zapisane są w polskiej strefie czasowej Europe/Warsaw, tj. UTC+01:00 w formacie yyyy-mm-dd hh:mm:ss. W razie potrzeby strefę czasową można zmienić na stronie Ustawienia -> Moje Konto /Strefa czasowa konta

API URL

https://api.hotmnt.pl/api/v1.0

Kody i opisy statusów odpowiedzi

Hot Monitoring API zwraca kody statusów razem z krótkimi opisami słownymi.

ResponseCode ResponseText Objaśnienie Stan odpowiedzi
-1 Unknown error Nieznany błąd 400
0 OK Udane uwierzytelnienie. 200
1 Incorrect authentication Konieczna jest autoryzacja Basic auth. 401
2 Invalid credentials Uwierzytelnienie nieudane. Podany hash jest nieprawidłowy. 401
3 Invalid input data W tym zapytaniu wystąpiły błędy. Zazwyczaj opis błędu można znaleźć w odpowiedzi na to zapytanie. 400
429 Too Many Request Za dużo żądań w określonym oknie czasowym! 429

Operacja "get-company-info"

Pobiera informacje o koncie.

Metoda POST

Parametry zapytania

Parametr Opis Format Wymagany
operation.get-company-info Odpowiedni typ operacji string Tak

Parametry odpowiedzi

Parametr Opis Format
planName Nazwa aktualnego planu string
planExpireAt Data wygaśnięcia aktualnego planu string
name Nazwa firmy string
description Pełny opis string
nip NIP int
regon REGON int
country Kraj string
city Miasto string
address Ulica string
postCode Kod pocztowy string
balance Saldo double
consumption Spożycie dziennie double
domains.count Liczba domen int
domains.working Liczba monitorów dla domen, które działają poprawnie int
domains.stopped Liczba monitorów, które aktualnie są zatrzymane int
domains.warnings Liczba problemów wykrytych w tej chwili int
servers.count Liczba serwerów int
servers.working Liczba monitorów dla serwerów, które działają poprawnie int
servers.stopped Liczba monitorów, które aktualnie są zatrzymane int
servers.warnings Liczba problemów wykrytych w tej chwili int
monitorings.count Liczba monitorów int
monitorings.type Typ monitora string

Przykład zapytania

{
 • ResponseCode: 0,
 • ResponseText: "OK",
 • planName: "Pro 12 miesięcy",
 • planExpireAt: "2024-12-31",
 • name: "Test",
 • description: "Test Test",
 • nip: 1234567,
 • regon: 7654321,
 • country: "Poland",
 • city: "Opole",
 • address: "Test test test, 1",
 • postCode: "01-123",
 • balance: "1345.69639",
 • consumption: "3.11541",
 • domains: {
  • {
   • count: "2",
   • working: "10",
   • stopped: "2",
   • warnings: "1"
   }
  },
 • servers: {
  • {
   • count: "2",
   • working: "0",
   • stopped: "0",
   • warnings: "0"
   }
  },
 • monitorings: {
  • {
   • count: 3,
   • type: "Certificate"
   },
  • {
   • count: 1,
   • type: "DNS"
   },
  • {
   • count: 1,
   • type: "FTP"
   },
  • {
   • count: 2,
   • type: "Head"
   },
  • {
   • count: 3,
   • type: "Web"
   },
  • {
   • count: 3,
   • type: "Whois"
   }
  }
}

Operacja "get-company-projects"

Pobiera informacje o projektach.

Metoda POST

Parametry zapytania

Parametr Opis Format Wymagany
operation.get-company-projects Odpowiedni typ operacji string Tak

Parametry odpowiedzi

Parametr Opis Format
data Tablica z listą projektów array

Przykład zapytania

{
 • ResponseCode: 0,
 • ResponseText: "OK",
 • data: {
  • "AIST-VANI-ETFB",
  • "CIST-VONL-AAQB",
  • "BIST-VMNG-EAPN"
  }
}

Operacja "get-outages"

Pobieranie listy awarii

Metoda POST

Parametry zapytania

Parametr Opis Format Wymagany
operation.get-outages Odpowiedni typ operacji string Tak
data.start Numer rekordu, od którego należy rozpocząć pobieranie danych. min 1 int Tak
data.limit Limit ilości zwracanych danych. min 10, max 1000 int Tak
data.dateFrom Data "od" pobieranych danych yyyy-mm-dd Tak
data.dateTo Data "do" pobieranych danych yyyy-mm-dd Tak
data.type Wybrany typ danych. Dozwolone typy: "outages" lub "current" string Tak
data.projects Filtrować dane według projektów. Podaj "projectId" przez przecinek string Nie
data.monitors Filtrować dane według monitorów. Podaj "monitorId" przez przecinek string Nie
data.domains Filtrować dane według domen. Podaj "domainID" przez przecinek string Nie
data.servers Filtrować dane według serwerów. Podaj "serverID" przez przecinek string Nie

Parametry odpowiedzi

Parametr Opis Format
recordsTotal Suma rekordów int
page Bieżąca strona int
rows Limit ilości zwracanych danych int
totalPages Wszystkie strony int
data[i].outageId Identyfikator awarii int
data[i].isSuccess Status testu int
data[i].startedAt Data i godzina wykrycia awarii yyyy-mm-dd hh:mm:ss
data[i].endedAt Data i godzina zakończenia awarii yyyy-mm-dd hh:mm:ss
data[i].monitorId Identyfikator monitora, którego awaria dotyczy int
data[i].monitorName Nazwa monitora string
data[i].reasonCode Kod statusu awarii int
data[i].reasonDetails Szczegóły przyczyny awarii string
data[i].duration Czas trwania awarii string
data[i].image Screenshot awarii string
data[i].harFile Plik har zawierający wszystkie dane żądań string
data[i].headers Wszystkie nagłówki odpowiedzi array

Przykład zapytania

{
 • ResponseCode: 0,
 • ResponseText: "OK",
 • recordsTotal: 3,
 • page: 1,
 • rows: 50,
 • totalPages: 1,
 • data: {
  • {
   • outageId: 6173,
   • isSuccess: 1,
   • startedAt: "2023-11-26 05:19:15",
   • endedAt: "2023-11-26 05:59:15",
   • monitorId: "HLDS-OEYS-PSPW",
   • monitorName: "TEST HOT mnt",
   • reasonCode: 3,
   • reasonDetails: "Brak zbieżności tekstu lub frazy (które sprawdzamy) na podanym zasobie",
   • duration: "40m",
   • image: "https://dl.hotmnt.pl/*******?token=sueir-Ld-***&file=***.png",
   • harFile: "https://dl.hotmnt.pl/*******_har.json?token=PK-***&-a&file=***.json",
   • headers: {
    • {
     • code: 200,
     • version: "HTTP/1.1 200 OK",
     • redirect: ,
     • headers: {
      • Date: "Sun, 26 Nov 2023 05:19:15 GMT",
      • Content-Type: "text/html; charset=UTF-8",
      • Transfer-Encoding: "chunked",
      • Connection: "keep-alive",
      • Cache-Control: "max-age=0, must-revalidate, private",
      • expires: "Sun, 26 Nov 2023 05:19:15 GMT"
      }
     }
    }
   },
  • {
   • outageId: 6072,
   • isSuccess: 1,
   • startedAt: "2023-11-25 02:28:10",
   • endedAt: "2023-11-25 02:48:10",
   • monitorId: "JSWE-KSYC-PPXW",
   • monitorName: "HOT mnt - test",
   • reasonCode: 522,
   • reasonDetails: "522 Error - Connection timed out (Cloudflare)",
   • duration: "20m",
   • image: "https://dl.hotmnt.pl/*******?token=u92lr-Pc-***&file=***.png",
   • harFile: "https://dl.hotmnt.pl/*******_har.json?token=Rk-***&-g&file=***.json",
   • headers: {
    • {
     • code: 522,
     • version: "HTTP/1.1 502 Bad Gateway",
     • redirect: ,
     • headers: {
      • Date: "Sat, 25 Nov 2023 02:28:10 GMT",
      • Content-Type: "text/html; charset=UTF-8",
      • Transfer-Encoding: "chunked",
      • Connection: "keep-alive",
      • Cache-Control: "max-age=0, must-revalidate, private",
      • expires: "Sat, 25 Nov 2023 02:28:10 GMT",
      • CF-Cache-Status: "DYNAMIC",
      • Report-To: {
       • endpoints: {
        • {
         • url: "***report***"
         }
        },
       • group: "cf-nel",
       • max_age: 604800
       },
      • NEL: {
       • success_fraction: 0,
       • report_to: "cf-nel",
       • max_age: 604800
       },
      • Server: "cloudflare",
      • CF-RAY: "7b7090c38f8235ca-WAW",
      • Content-Encoding: "br"
      }
     }
    }
   },
  • {
   • outageId: 5864,
   • isSuccess: 1,
   • startedAt: "2023-11-25 02:20:10",
   • endedAt: "2023-11-25 02:35:10",
   • monitorId: "HLDS-OEYS-PSPW",
   • monitorName: "TEST HOT mnt",
   • reasonCode: 3,
   • reasonDetails: "Brak zbieżności tekstu lub frazy (które sprawdzamy) na podanym zasobie",
   • duration: "15m",
   • image: "https://dl.hotmnt.pl/*******?token=***&file=***.png",
   • harFile: "https://dl.hotmnt.pl/*******_har.json?token=***&-g&file=***.json",
   • headers: {
    • {
     • code: 200,
     • version: "HTTP/1.1 200 OK",
     • redirect: ,
     • headers: {
      • Date: "Sat, 25 Nov 2023 02:20:10 GMT",
      • Content-Type: "text/html; charset=UTF-8",
      • Transfer-Encoding: "chunked",
      • Connection: "keep-alive",
      • Cache-Control: "max-age=0, must-revalidate, private",
      • expires: "Sat, 25 Nov 2023 02:20:10 GMT"
      }
     }
    }
   }
  }
}

Operacja "get-outage"

Pobiera szczegóły awarii.

Metoda POST

Parametry zapytania

Parametr Opis Format Wymagany
operation.get-outage Odpowiedni typ operacji string Tak
data.outageId Identyfikator awarii int Tak

Parametry odpowiedzi

Parametr Opis Format
data Opis w dziale "get-outages" array
tests Lista ostatnich testów wykonanych w trakcie trwania awarii array
tests.isSuccess Status testu int
tests.reasonCode Kod statusu awarii int
tests.reasonDetails Dodatkowe informacja dot. przyczyny awarii, np. słowo kluczowe, które nie zostało znalezione w kodzie HTML strony string
tests.responseTime Czas odpowiedzi float
tests.date Data wykonania testu yyyy-mm-dd hh:mm:ss
notifications Lista wysłanych powiadomien z powodu awarii array
notifications.event Zdarzenie string
notifications.type Odbiorca powiadomienia string
notifications.date Data wysłania powiadomienia yyyy-mm-dd hh:mm:ss

Przykład zapytania

{
 • ResponseCode: 0,
 • ResponseText: "OK",
 • data: {
  • outageId: 5864,
  • isSuccess: 1,
  • startedAt: "2023-11-25 02:20:10",
  • endedAt: "2023-11-25 02:35:10",
  • monitorId: "HLDS-OEYS-PSPW",
  • monitorName: "TEST HOT mnt",
  • reasonCode: 3,
  • reasonDetails: "Brak zbieżności tekstu lub frazy (które sprawdzamy) na podanym zasobie",
  • duration: "15m",
  • image: "https://dl.hotmnt.pl/*******?token=***&file=***.png",
  • harFile: "https://dl.hotmnt.pl/*******_har.json?token=***&-g&file=***.json",
  • headers: {
   • {
    • code: 200,
    • version: "HTTP/1.1 200 OK",
    • redirect: ,
    • headers: {
     • Date: "Sat, 25 Nov 2023 02:20:10 GMT",
     • Content-Type: "text/html; charset=UTF-8",
     • Transfer-Encoding: "chunked",
     • Connection: "keep-alive",
     • Cache-Control: "max-age=0, must-revalidate, private",
     • expires: "Sat, 25 Nov 2023 02:20:10 GMT"
     }
    }
   },
  • tests: {
   • {
    • isSuccess: 0,
    • reasonCode: 3,
    • reasonDetails: "Brak zbieżności tekstu lub frazy (które sprawdzamy) na podanym zasobie",
    • responseTime: 7.213,
    • date: "2023-11-25 02:20:10"
    },
   • {
    • isSuccess: 0,
    • reasonCode: 3,
    • reasonDetails: "Brak zbieżności tekstu lub frazy (które sprawdzamy) na podanym zasobie",
    • responseTime: 8.218,
    • date: "2023-11-25 02:25:10"
    },
   • {
    • isSuccess: 0,
    • reasonCode: 3,
    • reasonDetails: "Brak zbieżności tekstu lub frazy (które sprawdzamy) na podanym zasobie",
    • responseTime: 7.71,
    • date: "2023-11-25 02:30:10"
    },
   • {
    • isSuccess: 0,
    • reasonCode: 3,
    • reasonDetails: "Brak zbieżności tekstu lub frazy (które sprawdzamy) na podanym zasobie",
    • responseTime: 8.101,
    • date: "2023-11-25 02:35:10"
    }
   },
  • notifications: {
   • {
    • event: "Wykryto problem",
    • type: "Wszystkie wybrane kontakty",
    • date: "2023-11-25 02:20:10"
    },
   • {
    • event: "Koniec niedostępności",
    • type: "Wszystkie wybrane kontakty",
    • date: "2023-11-25 02:35:10"
    }
   }
  }
}

Operacja "get-monitors"

Pobiera listę wszystkich monitorów, wraz z podstawowymi informacjami.

Metoda POST

Parametry zapytania

Parametr Opis Format Wymagany
operation.get-monitors Odpowiedni typ operacji string Tak
data.start Numer rekordu, od którego należy rozpocząć pobieranie danych. min 1 int Tak
data.limit Limit ilości zwracanych danych. min 10, max 1000 int Tak

Parametry odpowiedzi

Parametr Opis Format
data Tablica z listą pobranych monitorów array
data.monitorId Identyfikator monitora int
data.name Nazwa monitora string
data.status Status monitora. ACTIVE, INACTIVE, DELETED int
data.type Typ monitora string
data.createdAt Data dodania yyyy-mm-dd
data.currentErrorDate Data ostatniego błędu yyyy-mm-dd hh:mm:ss lub null
data.currentOutageId Identyfikator aktualnie trwającej awarii int lub null
data.lastRunDate Data ostatniego uruchomienia yyyy-mm-dd hh:mm:ss
data.numOfLaunches Liczba uruchomień int

Przykład zapytania

{
 • ResponseCode: 0,
 • ResponseText: "OK",
 • recordsTotal: 5,
 • page: 1,
 • rows: 50,
 • totalPages: 1,
 • data: {
  • {
   • monitorId: "EFLK-AYAI-RCKE",
   • name: "Web Test",
   • status: "ACTIVE",
   • type: "Web",
   • createdAt: "2022-09-24",
   • currentErrorDate: "null",
   • currentOutageId: "null",
   • lastRunDate: "2023-11-30 06:13:21",
   • numOfLaunches: 10000
   },
  • {
   • monitorId: "EFJP-AYAL-XRKE",
   • name: "FTP TEST",
   • status: "ACTIVE",
   • type: "FTP",
   • createdAt: "2023-07-26",
   • currentErrorDate: "null",
   • currentOutageId: "null",
   • lastRunDate: "2023-11-30 21:51:24",
   • numOfLaunches: 20
   },
  • {
   • monitorId: "EFJP-KAUC-XRKE",
   • name: "HOT MNT - TEST",
   • status: "ACTIVE",
   • type: "Head",
   • createdAt: "2022-11-24",
   • currentErrorDate: "2023-11-30 04:31:15",
   • currentOutageId: 7404,
   • lastRunDate: "2023-11-30 04:51:15",
   • numOfLaunches: 79
   },
  • {
   • monitorId: "EFJA-PQYD-PRKE",
   • name: "HOT MNT - SSL",
   • status: "INACTIVE",
   • type: "Certificate",
   • createdAt: "2022-09-24",
   • currentErrorDate: "null",
   • currentOutageId: "null",
   • lastRunDate: "2023-07-22 05:31:05",
   • numOfLaunches: 407
   },
  • {
   • monitorId: "EFOP-LYQM-ARKE",
   • name: "HOT MNT - WHOIS",
   • status: "ACTIVE",
   • type: "Whois",
   • createdAt: "2022-09-24",
   • currentErrorDate: "null",
   • currentOutageId: "null",
   • lastRunDate: "2023-11-30 03:47:14",
   • numOfLaunches: 10000
   }
  }
}

Operacja "update-monitor"

Wznawia lub wstrzymuje monitoring wskazanego monitora

Metoda PATCH

Parametry zapytania

Parametr Opis Format Wymagany
operation.update-monitor Odpowiedni typ operacji string Tak
data.monitorId Identyfikator monitora int Tak
data.command Polecenie: "start" lub "pause" string Tak

Parametry odpowiedzi

Parametr Opis Format
ResponseCode Kod statusu odpowiedzi int
ResponseText Opis słowny statusu odpowiedzi string

Przykład zapytania

{
 • ResponseCode: 0,
 • ResponseText: "OK"
}

Operacja "get-data"

Pobiera dane o dostępności i czasie odpowiedzi wskazanego monitora.

Metoda POST

Parametry zapytania

Parametr Opis Format Wymagany
operation.get-data Odpowiedni typ operacji string Tak
monitorId Identyfikator monitora int Tak
data.start Numer rekordu, od którego należy rozpocząć pobieranie danych. min 1 int Tak
data.limit Limit ilości zwracanych danych. min 10, max 1000 int Tak
data.dateFrom Data "od" pobieranych danych yyyy-mm-dd Tak
data.dateTo Data "do" pobieranych danych yyyy-mm-dd Tak

Parametry odpowiedzi

Parametr Opis Format
data Tablica z danymi pogrupowanymi wg daty array
data.date Data grupy danych yyyy-mm-dd hh:mm:ss
data.uptime Dostępność, 0-100% float
data.responseTime Czas odpowiedzi, sekundy float

Przykład zapytania

{
 • ResponseCode: 0,
 • ResponseText: "OK",
 • recordsTotal: 240,
 • page: 1,
 • rows: 10,
 • totalPages: 24,
 • data: {
  • {
   • date: "2023-11-20 00:00:00",
   • uptime: 100,
   • responseTime: 0.258
   },
  • {
   • date: "2023-11-20 01:00:00",
   • uptime: 100,
   • responseTime: 0.268
   },
  • {
   • date: "2023-11-20 02:00:00",
   • uptime: 100,
   • responseTime: 0.248
   },
  • {
   • date: "2023-11-20 03:00:00",
   • uptime: 100,
   • responseTime: 0.278
   },
  • {
   • date: "2023-11-20 04:00:00",
   • uptime: 100,
   • responseTime: 0.251
   },
  • {
   • date: "2023-11-20 05:00:00",
   • uptime: 100,
   • responseTime: 0.255
   },
  • {
   • date: "2023-11-20 06:00:00",
   • uptime: 100,
   • responseTime: 0.248
   },
  • {
   • date: "2023-11-20 07:00:00",
   • uptime: 100,
   • responseTime: 0.249
   },
  • {
   • date: "2023-11-20 08:00:00",
   • uptime: 100,
   • responseTime: 0.252
   },
  • {
   • date: "2023-11-20 09:00:00",
   • uptime: 100,
   • responseTime: 0.257
   }
  }
}

Operacja "get-domains-list"

Pobiera listę wszystkich domen użytkownika

Metoda POST

Parametry zapytania

Parametr Opis Format Wymagany
operation.get-domains-list Odpowiedni typ operacji string Tak
data.start Numer rekordu, od którego należy rozpocząć pobieranie danych. min 1 int Tak
data.limit Limit ilości zwracanych danych. min 10, max 1000 int Tak
data.search Przeszukuj domeny według adresu URL, używane jest wyszukiwanie LIKE string Nie
data.filters Filtrować dane według projektów. Podaj "projectId" przez przecinek string Nie

Parametry odpowiedzi

Parametr Opis Format
data Tablica z listą pobranych domen array
data.id Identyfikator domeny string
data.url URL domeny string
data.projects Identyfikator projektu string
data.serverId Identyfikator serwera string
data.serverIp IP serwera string
data.description Pełny opis string
data.endedAt WHOIS data array
data.endedAt.date Data wygaśnięcia domeny yyyy-mm-dd
data.endedAt.days Dni do wygaśnięcia domeny int
data.sslEndedAt SSL data array
data.sslEndedAt.date Data wygaśnięcia SSL yyyy-mm-dd
data.sslEndedAt.days Dni do wygaśnięcia SSL int
data.monitorings Tablica z danymi dla monitorów array
data.monitorings.total Liczba monitorów int
data.monitorings.working Liczba monitorów dla domeny, które działają poprawnie int
data.monitorings.stopped Liczba monitorów, które aktualnie są zatrzymane int
data.monitorings.warnings Liczba problemów wykrytych w tej chwili int

Przykład zapytania

{
 • ResponseCode: 0,
 • ResponseText: "OK",
 • recordsTotal: 2,
 • page: 1,
 • rows: 10,
 • totalPages: 1,
 • data: {
  • {
   • id: "EHWQ-DHPY-ZDLV",
   • url: "api.hotmnt.pl",
   • projects: "Test",
   • serverId: "HYPM-QUYX-EFNZ",
   • serverIp: "127.0.0.1",
   • description: "Hot Monitoring API",
   • endedAt: {
    • date: "2023-12-20",
    • days: 18
    },
   • sslEndedAt: {
    • date: "2023-12-20",
    • days: 18
    },
   • monitorings: {
    • total: 0,
    • working: 0,
    • stopped: 0,
    • warnings: 0
    }
   },
  • {
   • id: "HYPM-QUYX-EFNL",
   • url: "hotmnt.pl",
   • projects: "Test",
   • serverId: "HYPM-QUYX-EFNZ",
   • serverIp: "127.0.0.1",
   • description: "Hot Monitoring",
   • endedAt: {
    • date: "2023-12-20",
    • days: 18
    },
   • sslEndedAt: {
    • date: "2023-12-20",
    • days: 18
    },
   • monitorings: {
    • total: 13,
    • working: 10,
    • stopped: 2,
    • warnings: 1
    }
   }
  }
}

Operacja "get-servers-list"

Pobiera listę wszystkich serwerów użytkownika

Metoda POST

Parametry zapytania

Parametr Opis Format Wymagany
operation.get-servers-list Odpowiedni typ operacji string Tak
data.start Numer rekordu, od którego należy rozpocząć pobieranie danych. min 1 int Tak
data.limit Limit ilości zwracanych danych. min 10, max 1000 int Tak
data.search Przeszukuj domeny według adresu URL, używane jest wyszukiwanie LIKE string Nie
data.filters Filtrować dane według projektów. Podaj "projectId" przez przecinek string Nie

Parametry odpowiedzi

Parametr Opis Format
data Tablica z listą pobranych serwerów array
data.id Identyfikator serwera string
data.ip IP serwera string
data.projects Identyfikator projektu string
data.description Pełny opis string
data.createdAt Data dodania yyyy-mm-dd
data.monitorings Tablica z danymi dla monitorów array
data.monitorings.total Liczba monitorów int
data.monitorings.working Liczba monitorów dla serwera, które działają poprawnie int
data.monitorings.stopped Liczba monitorów, które aktualnie są zatrzymane int
data.monitorings.warnings Liczba problemów wykrytych w tej chwili int

Przykład zapytania

{
 • ResponseCode: 0,
 • ResponseText: "OK",
 • recordsTotal: 3,
 • page: 1,
 • rows: 10,
 • totalPages: 1,
 • data: {
  • {
   • id: "HYPM-QUYX-EFNZ",
   • ip: "127.0.0.1",
   • projects: "Test",
   • description: "Hot Monitoring",
   • createdAt: "2023-02-09",
   • monitorings: {
    • total: 0,
    • working: 0,
    • stopped: 0,
    • warnings: 0
    }
   },
  • {
   • id: "OYPL-IUCM-TFNM",
   • ip: "127.0.0.2",
   • projects: "Test",
   • description: "Hot Monitoring Test",
   • createdAt: "2023-09-11",
   • monitorings: {
    • total: 0,
    • working: 0,
    • stopped: 0,
    • warnings: 0
    }
   }
  }
}

Operacja "get-payments"

Pobiera dane o zamówieniach

Metoda POST

Parametry zapytania

Parametr Opis Format Wymagany
operation.get-payments Odpowiedni typ operacji string Tak
data.start Numer rekordu, od którego należy rozpocząć pobieranie danych. min 1 int Tak
data.limit Limit ilości zwracanych danych. min 10, max 1000 int Tak

Parametry odpowiedzi

Parametr Opis Format
data Tablica z listą pobranych zamówień array
orderId Zamówienie # int
createdAt Data dodania yyyy-mm-dd hh:mm:ss
processedAt Data płatności yyyy-mm-dd hh:mm:ss
amount Kwota płatności double
currency Waluta string
status Status string
description Opis string
download Link do pobrania faktury VAT w formacie PDF string

Przykład zapytania

{
 • ResponseCode: 0,
 • ResponseText: "OK",
 • recordsTotal: 107,
 • page: 1,
 • rows: 10,
 • totalPages: 11,
 • data: {
  • {
   • orderId: "BEVW-JKXK-EMYL",
   • createdAt: "2023-11-20 04:52:19",
   • processedAt: "2023-11-20 04:52:19",
   • amount: 1,
   • currency: "PLN",
   • status: "Bonus",
   • description: "Premia jednorazowa",
   • download: "null"
   },
  • {
   • orderId: "MAEF-LEJU-QJOL",
   • createdAt: "2023-11-21 05:34:04",
   • processedAt: "2023-11-21 05:34:04",
   • amount: 1,
   • currency: "PLN",
   • status: "Bonus",
   • description: "Premia jednorazowa",
   • download: "null"
   },
  • {
   • orderId: "JLBK-UZEX-IPRE",
   • createdAt: "2023-11-22 05:33:48",
   • processedAt: "2023-11-22 05:33:48",
   • amount: 1,
   • currency: "PLN",
   • status: "Bonus",
   • description: "Premia jednorazowa",
   • download: "null"
   },
  • {
   • orderId: "IJHB-JWZE-MREL",
   • createdAt: "2023-11-23 05:31:49",
   • processedAt: "2023-11-23 05:31:49",
   • amount: 1,
   • currency: "PLN",
   • status: "Bonus",
   • description: "Premia jednorazowa",
   • download: "null"
   },
  • {
   • orderId: "AEVT-MZYD-UNRN",
   • createdAt: "2023-11-24 05:28:51",
   • processedAt: "2023-11-24 05:28:51",
   • amount: 1,
   • currency: "PLN",
   • status: "Bonus",
   • description: "Premia jednorazowa",
   • download: "null"
   },
  • {
   • orderId: "LXBZ-XDNF-DKXB",
   • createdAt: "2023-11-25 04:54:12",
   • processedAt: "2023-11-25 04:54:12",
   • amount: 1,
   • currency: "PLN",
   • status: "Bonus",
   • description: "Premia jednorazowa",
   • download: "null"
   },
  • {
   • orderId: "KFSZ-KIXC-OKPT",
   • createdAt: "2023-11-26 04:45:58",
   • processedAt: "2023-11-26 04:45:58",
   • amount: 1,
   • currency: "PLN",
   • status: "Bonus",
   • description: "Premia jednorazowa",
   • download: "null"
   },
  • {
   • orderId: "FNJB-DDSX-HKXE",
   • createdAt: "2023-11-27 04:42:40",
   • processedAt: "2023-11-27 04:42:40",
   • amount: 1,
   • currency: "PLN",
   • status: "Bonus",
   • description: "Premia jednorazowa",
   • download: "null"
   },
  • {
   • orderId: "HBVD-CRRE-DFEL",
   • createdAt: "2023-11-28 06:16:56",
   • processedAt: "2023-11-28 05:49:21",
   • amount: 5,
   • currency: "PLN",
   • status: "Pomyślnie zapłacono",
   • description: "test",
   • download: "https://hotmnt.pl/...../HBVD-CRRE-DFEL"
   },
  • {
   • orderId: "NWJN-BHKM-MXHM",
   • createdAt: "2023-11-29 05:28:15",
   • processedAt: "2023-11-29 05:49:21",
   • amount: 1199,
   • currency: "PLN",
   • status: "Pomyślnie zapłacono",
   • description: "Pro 12",
   • download: "https://hotmnt.pl/...../NWJN-BHKM-MXHM"
   }
  }
}